Zdeněk BROŽ

1. Jak vidíte Jesenicko v roce 2028?
Před několika dny jsem byl účastníkem zahajovacího koncertu festivalu Karla Dietterse z Diettersdorfu v úžasném prostředí kostela v Bílé Vodě. Byl jsem svědkem nejenom nádherného koncertu, ale také hluboce pravdivého projevu pana starosty. Jeho obsahem bylo v podstatě to, že člověk, ani region není bohatý jen tím, kolik má dukátů v kapse či pokladně, ale také tím, co se skrývá v jeho nitru. A v nitru Jesenicka a jeho obyvatel se skrývá velmi silný potenciál, jen je třeba ho probudit. Jesenicko je jedno z nejkrásnějších území České republiky. Vždy bylo, je a bude. Nádherná příroda, historické památky, kultura, sportovní příležitosti, vstřícní a milí lidé. Možná chybí opravdu jen ta trocha sebevědomí k pozvednutí a propagování všeho, co Jesenicko nabízí. Jesenicko by si tedy mělo udržet to, co má, především čistou a nedotčenou přírodu. Samozřejmě důležitý je také ekonomický rozvoj, který může nejlépe zajistit rozvoj malých a středních rodinných firem, podnikání v zemědělství, cestovním ruchu a v materiálově šetrných oborech. Jako velmi důležité také vidím lepší dopravní napojení.

2. S jakými tématy plánujete zviditelňovat Jesenicko v Senátu ČR?
Nejen do budoucnosti plánuji, ale snažím se o to při každé vhodné příležitosti. Naposledy při projednávání "strukturálně postižených regionů ČR", do kterých byly zařazeny kraje Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský. Ptal jsem se tedy, kde je Jesenicko (ale i Broumovsko, Frýdlantsko a další příhraniční regiony). Chtěl bych dosáhnout toho, aby vládní regionální politika zasahovala menší území a cílila na ně podle skutečné potřeby. Přece nemůže být opominuto Jesenicko jen proto, že leží v Olomouckém kraji, jehož celkové hodnoty jsou o nějaké desetinky lepší než Moravskoslezský nebo Ústecký kraj. Myslím, že daňové úlevy a pobídky by byly dobrým povzbuzením pro to, aby lidé na Jesenicku chtěli žít a pracovat.

3. Budete něco dělat pro zvýšení porodnosti?
Obávám se, že já osobně jsem již udělal maximum a více nedosáhnu...... Ale vážně. Co potřebuje mladá rodina k tomu, aby se cítila jistě a bezpečně? Dobré životní prostředí, slušné a dostupné bydlení, možnosti vzdělání pro své děti, dostupnou lékařskou péči a především možnost zaměstnání ve svém oboru. Lékařskou péči a vzdělání musí garantovat stát. Ostatní atributy jsou výrazně v rukou měst a obcí, pracovní příležitosti pak v kombinaci stát - obec - soukromý sektor. Já jsem se jako senátor podílel na podpoře všech daňových úlev pro rodiny s dětmi a jsem připraven se podílet na dalších. Myslím, že to je nejlepší cesta, jak podpořit ty, kdo opravdu pracují a vytvářejí blaho společnosti. Budu prosazovat další výrazné úlevy na třetí a další dítě a vůbec nechápu, proč bychom se toho měli bát. Jen více dětí nám zajistí v budoucnosti spokojený a ekonomicky zajištěný důchod a udrží při životě český národ.

4. Máte plán na zkvalitnění vzdělávání?
Mám, jen nevím, jak ho prosadit. Ministři školství se střídají v řádu měsíců a každý přichází s něčím jiným. Za nejlepší pokrok pak považují zrušit to, co bylo vloni a zavést něco nového, co zruší zase další ministr. Školství pak lítá od zdi ke zdi a topí se v nejistotě.
Začal bych zdola. Každý, kdo che jít studovat pedagogickou fakultu by měl mít předpoklady k práci s dětmi. Neměl by tam jít proto, že na něj nic jiného nezbylo. Pokud se někdo vysloveně mine povoláním a bolí ho žaludek, když má předstoupit před děti, nebo si dokonce léčí na jiných nějaký svůj mindrák, měl by jít studovat něco jiného. Na pedagogických oborech vysokých škol by měli vyučovat lidé z praxe, nikoliv teoretici, kteří ve školství nikdy nebyli. Studenti by během studia měli mít mnohem více praxe, měli by si osvojit metodiku předmětu a spíše schopnost vyučovat než být nutně vědcem v daném oboru. Jejich úkolem bude naučit děti, nikoliv vědecké bádání. Po nástupu do školy by měli učitelé absolvovat další vzdělávání v oblasti odborné, ale především v oblasti metodiky a didaktiky a přístupu k dětem a studentům. Práce s dětmi je samozřejmě motivační sama o sobě, ale bez dobrého ohodnocení to asi nepůjde. Přes všechny sliby předchozích ministerstev nejsou učitelé za svou práci dobře ohodnoceni. Ani po případném splnění posledních vládních slibů nebude jejich průměrná mzda na úrovni průměru republiky. Proto ti nejlepší odcházejí mimo školství, hlavně jazykáři, matematici a odborníci na informační technologie. A to jsou přesně tři obory, které nejvíce v současné době všechny školy potřebují. Atmosféru školy pak určuje ředitel a vedení školy. Ani zde není ohodnocení nijak motivující a podle toho také vypadá účast v konkurzech na tato místa. Za tu obrovskou odpovědnost, tlak veřejnosti, zastupitelstev a sdělovacích prostředků, který je na ně vyvíjen, nejsou adekvátně ohodnoceni. Posledním úkolem (ale v pořadí možná prvním) je stabilizovat ministerstvo školství a vynechat lidovou tvořivost každého ministra. Koncepce školství pro budoucnost by měla být odsouhlasena v široké shodě politických stran a neměla by se měnit s osobou ministra, což se dosud zhusta děje. Tak pojďme do toho.

5. Plánujete podporu pro mladé rodiny?
Ano, tak jak jsem již napsal v bodě o porodnosti. Výrazná podpora dalším daňovým zvýhodněním. Výhodou této metody je to, že se dotýká především těch, kdo pracují a platí daně. Začal bych razantním zvýšením daňových úlev na třetí a další dítě a dále zohlednil i náklady na umístění dítěte do předškolního zařízení. Dále samozřejmě považuji za důležité mít možnost umístit dítě do mateřské školy, dobrou zdravotní péči a možnost využití volného času.

6. Zlepšíte podmínky pro podnikání?
Tohle je samozřejmě otázka na legislativní oblast, která je hlavní součástí senátní práce. Jsem připraven podpořit jakékoliv zlepšení podmínek pro podnikání v oblasti daňové legislativy a v oblasti vyřizování živnostenských oprávnění a celkově zahájení podnikatelské činnosti. Myslím, že by se opravdu daly aplikovat daňové úlevy na příhraniční oblasti, které byly zasaženy především odlivem pracovních míst ve státní sféře (vojsko, celníci, dráhy, pošta, školství, okresní úřady atd...). Daly by se se vymezit podobně, jako dříve oblasti, kde se vyplácel pohraniční příplatek. Už tenkrát byla třeba motivace k tomu, aby se lidé nestěhovali pryč z těchto regionů. Další opatření, jako například vymezení průmyslových zón a ploch vhodných pro podnikání je v kompetenci měst a obcí ve spolupráci se soukromou sférou.

7. Jak podpoříte vznik nových pracovních míst?
Tahle otázka se dnes trochu obrátila a spíš by měla znít "jak zajistíte dostatek pracovníků, především v technických oborech"? Žijeme v dobré době, kdy je větší poptávka po pracovnících, než počet těch, kdo práci hledají. Nová pracovní místa vznikají hlavně v technických oborech a tam bychom měli napřít společné síly, abychom orientovali studenty, aby si takové obory ke studiu vybírali. Poptávka po obráběčích, průmyslovácích, strojních a elektroinženýrech je obrovská. Je moc dobré, že máme v Šumperku Centrum bakalářských studií, pobočku Vysoké školy báňské, kde je možné studovat strojní inženýrství v denní i dálkové formě. Zaměstnání pak najde každý absolvent této školy. Obecně pak platí, že pro Jesenicko je nejlepší rozvoj podnikání malých, středních, nejlépe rodinných podniků v různých oborech, které jsou nejvíce odolné v době krizí, které se v budoucnosti jistě objeví.

8. Můžete nějak přispět k růstu mezd?
Osobně jako senátor dosti těžko. Maximálně svým názorem, například jak jsem se vyjádřil o platech učitelů. Vláda pak může přispět tím, že zvyšuje mzdy ve veřejné sféře a ta tlačí mzdové náklady ve sféře soukromé. Zde je však třeba opatrnosti a růst mezd nemůže předbíhat růst ekonomiky. V opačné případě to "zaplatíme" inflací, kdy budeme mít sice více v peněžence, ale protože porostou ceny, tak také více zaplatíme za zboží a služby.

9. Budete se angažovat v podpoře výstavby nájemních bytů?
Tady si musíme říci, co výstavbou nájemních bytů myslíme. Každá obec má ve svém územním plánu pozemky pro výstavbu a na nich může stavět nájemní byty. Buď sama, nebo prostřednictvím developerské firmy, která byty postaví a pak prodává nebo pronajímá. To je čistě komerční postup, který funguje ve velkých městech, trochu hůře s rostoucí vzdáleností od velkých měst. Pak je zde téma bytů, které jsou stavěny se státní podporou dle různých programů. Tyto programy jsou často dosti svazující a pravidla je komplikované splnit, proto se jim mnohé obce vyhýbají. Jsem připraven podpořit každý rozumný program, který povede k možnosti rozumného bydlení. Zásadní otázkou však je, pro koho budeme nové byty stavět, pokud nebudeme mít dostatek dětí. Zde je třeba říci, že počet obyvatel ČR se drží na stabilní úrovni jen díky půl milionu obyvatel z jiných států, kteří žijí na našem území. Bez nich by počet obyvatel ČR klesal.

10. Jak připravíte region na stárnutí populace?
Tento úkol je zcela jistě nad síly jednoho senátora, to musím poctivě přiznat. Na stárnutí populace se musí připravit především celý stát. Je nutné přijetí opravdu kvalitní penzijní reformy, která by zohledňovala silně se měnící věkové složení populace. Při rušení druhého pilíře důchodového spoření jsem upozorňoval na to, že je třeba jej něčím nahradit. Současné spoření lidí středního věku na penzi je nedostatečné a až půjdou do penze nejsilnější ročníky z let sedmdesátých a osmdesátých, nebude je mít kdo "uživit". Zatím současná vláda spoléhá na to, že vše řeší ekonomický růst, který plní pokladnu daněmi, ale také zdravotním a sociálním pojištěním, ale to nepotrvá věčně. Jinak si myslím, že je třeba podporovat lidi v důchodovém věku v jejich aktivitách a udržovat se co nejdéle v dobré kondici, abychom byli co nejvíce zdraví a soběstační. A samozřejmě pak různé druhy péče o ty, kdo se o sebe již nemohou sami postarat. Podporu péče především v rodině a různých druzích podpůrných zařízení považuji za samozřejmý úkol státu za významné spolupráce neziskových organizací, které dělají v této oblasti již v současnosti neskutečnou práci a jsou hodny naší úcty.

11. Co uděláte pro zastavení odlivu lidí z Jesenicka?
Co můžu na tomto místě udělat teď hned je výzva těm, kdo na Jesenicku žijí dnes. Požádat je, aby zůstali, neodcházeli a naopak svým úsilím a prací pomohli dalšímu rozkvětu nejkrásnějšího regionu v zemi. A když půjdete na studia a zamilujete se do Pražáka, nebo Brňáka, či Pražačky nebo Brňačky, nezůstávejte tam, ale přiveďte je sem k nám! A když vám tam budou nabízet víc peněz, tak si spočítejte náklady a uvidíte, že tady u nás je to lepší. A když si představíte cestu dětí do školy a ze školy, nebo až půjdete k lékaři, tak výhoda je na naší straně. A když budete chtít do přírody pěšky nebo na kole, nebo v zimě na lyže, tak kde to je lepší než z obou stran podhůří Jeseníků? Samozřejmě nemůžeme nabídnout anonymitu velkoměsta a otevřený velký mnohonárodní svět, který nabízí Praha. Ale zvažte to, já jsem i přes zajímavé pracovní nabídky nikdy nedokázal z tohoto regionu odejít a ani to nemám v plánu.

Made in Jesenicko © 2024 positivJE. Všechna práva vyhrazena.